A A A

REGULAMIN

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

W chwili wynajmu Quada, pojazd jest w dobrym stanie, posiada dokumenty pojazdu i jeden komplet kluczy, jest sprawny technicznie. Najemca ma obowiązek zapoznać się z jego stanem. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu powinny zostać zgłoszone osobie wynajmującej. Najemca zobowiązany jest, zwrócić Quada w stanie, w jakim go wypożyczył.

 1. Przed wynajęciem pojazdu klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia pojazdu, oraz osób trzecich.
 2. Poruszając się po drogach niepublicznych, drogach polnych oraz terenach leśnych Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów, jakie obowiązują na tych terenach, a wszelkie konsekwencje wynikające z łamania tych przepisów i ogólnie pojętych zasad, dotyczących tych terenów, spoczywają na Najemcy.
 3. Najemca powinien posiadać prawo jazdy do prowadzenia samochodu (Kat. B lub B1). Wiek i prawo jazdy nie jest wymagane dla pasażera.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wypożyczyć pojazd tylko w obecności rodziców, lub pełnoprawnych opiekunów i na ich odpowiedzialność.
 5. Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości.
 6. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed lub w czasie jazdy pojazdem.
 7. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie), jak również za wszelkie ewentualne urazy kierowcy i pasażera spowodowane przez nie dostosowanie się do Kodeksu Drogowego, Prawa Karnego i Prawa Cywilnego, pełną odpowiedzialność (materialną i prawną) ponosi kierowca (Najemca).
 8. Przed jazdą każdy prowadzący pojazd, oraz pasażer jest zobowiązany do założenia kasku ochronnego.
 9. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
 10. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym z kompletnym wyposażeniem i umytego. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, wyczyszczenia pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami.
 11. . Wszystkie pojazdy posiadają ubezpieczenie OC.
 12. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną materialną odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nieobjęte ubezpieczeniem OC. Za szkodę powstałą z własnej winy użytkownik jest obciążony kwotą udziału własnego. Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.
 13. Za uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (pojazdy te są przeznaczone do jazdy turystycznej, nie wyczynowej - skoki, brodzenie w wodzie, oraz błocie o głębokości powyżej 20cm są zabronione), oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części, oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją, Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera (uszkodzenia lusterek bocznych, lamp, podwozia pojazdu silnika, skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia, oraz felg), - zagubienie Kluczyków -500zł, zagubienie dowodu rejestracyjnego -500zł.
 14. Wynajęty Najemcy pojazd nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych pojazdów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym, oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
 15. Najemcy nie wolno pozostawiać w pojeździe dokumentów i kluczyków pojazdu.
 16. W przypadku utraty pojazdu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków, oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, oraz prawną za utracony lub zniszczony pojazd.
 17. Jeżeli pojazd ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu, dokumentów lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w umowie terminie, Najemca jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikłe w tej sytuacji koszty.
 18. Wszelkie szkody zdrowotne swoje jak i osób trzecich z tytułu wypożyczenia i użytkowania Quada(ów) pokrywa Wynajmujący.
 19. Najemca wynajmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wynajmujący i/lub pasażer w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania od Wynajmującego, ani rościł żadnych pretensji.
 20. Najemca obowiązany jest dodatkowo do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z naruszenia przepisów prawa oraz opłat związanym z bieżącym wykorzystaniem (opłaty parkingowe, przejazdowe itp.)
 21. W razie awarii technicznej Quada, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Quada oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o stanie i miejscu jego pobytu.

 

Deklaracja i podpis Najemcy                                     Podpis Wynajmującego

…………………………………………..                        ……………………………………………..